روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

تاریخ برگزاری : ۲۰ آبان ۱۳۹۹ مناسبت های مهم