آنکولوژ

تعداد بازدید:۳۸۱۵

دکتر: مشهدی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص خون و آنکولوژی
درجه دانشگاهی: عضو هیئت علمی
فعالیت اجرایی: --

 


دکتر: رضا آقا بزرگی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص خون و آنکولوژی
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --

 

دکتر: ساسان یعقوبی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص خون وآنکولوژی
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --