جراح

تعداد بازدید:۶۱۵۸

دکتر: محترمی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص جراحی
درجه دانشگاهی: استادیار
فعالیت اجرایی: --

 
دکتر:نوری
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص جراحی
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --

دکتر: شیوا
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص جراحی
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --

دکتر:امیر رضا نعیمی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص جراحی
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --

دکتر:علیرضا رستمی
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص جراحی
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --

دکتر: کیانی
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص جراحی
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --

دکتر: حیدری
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص جراحی
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --