درد

تعداد بازدید:۳۶۷۹

دکتر: بابائی
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص طب فیزیکی
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --

دکتر: قاسمی نژاد
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
درجه دانشگاهی: عضو هیئت علمی
فعالیت اجرایی: --

 

دکتر: علیرضا چیت ساز
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص طب ورزش
درجه دانشگاهی: ---
فعالیت اجرایی: --

 

دکتر: علیرضا سوسن آبادی
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص طب فیزیکی
فعالیت اجرایی: --