عفونی

تعداد بازدید:۳۳۹۷


دکتر: حسین سرمدیان
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص عفونی
درجه دانشگاهی: استادیار
فعالیت اجرایی: معاون درمان دانشگاه

 

دکتر: فرشیده دیدگر
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص عفونی
درجه دانشگاهی: استادیار
فعالیت اجرایی: --

 

دکتر: معصومه صوفیان
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص عفونی
درجه دانشگاهی: عضو هیئت علمی
فعالیت اجرایی: --

دکتر: نادر زرین فر
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص عفونی
درجه دانشگاهی: عضوهیئت علمی
فعالیت اجرایی: --