قلب

تعداد بازدید:۴۷۱۸

دکتر: علیرضا علی سعیدی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص قلب
درجه دانشگاهی: استادیار
فعالیت اجرایی: --

 

دکتر: انوری
آخرین مدرک تحصیلی: فوق متخصص قلب اطفال
درجه دانشگاهی: ---
فعالیت اجرایی: --

 

دکتر: شیرزاد
آخرین مدرک تحصیلی: فوق متخصص قلب
درجه دانشگاهی: ---
فعالیت اجرایی: --

دکتر: فراهانی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق متخصص قلب
درجه دانشگاهی: ---
فعالیت اجرایی: --

 

دکتر: رستمی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق متخصص قلب
درجه دانشگاهی: ---
فعالیت اجرایی: --
 

دکتر: نوری
آخرین مدرک تحصیلی: فوق متخصص قلب
درجه دانشگاهی: ---
فعالیت اجرایی: --