گوش و حلق وبینی

تعداد بازدید:۵۹۸۵

دکتر: فرزاد زمانی
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص گوش و حلق و بینی
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --

 

دکتر: بیکائی
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص گوش و حلق و بینی
درجه دانشگاهی: عضو هیئت علمی
فعالیت اجرایی: --

دکتر: یاوری
آخرین مدرک تحصیلی: فوق متخصص گوش و حلق و بینی
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --
 

دکتر: ناصری
آخرین مدرک تحصیلی:متخصص گوش و حلق و بینی
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --

دکتر: خرمی
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص گوش و حلق و بینی
درجه دانشگاهی: عضو هیئت علمی
فعالیت اجرایی: --