داخلی مغز واعصاب

تعداد بازدید:۷۷۳۲

دکتر: محسن ابراهیمی منفرد
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص مغز و اعصاب
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --

 

دکتر:  زریبافیان
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص مغز و اعصاب
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --

دکتر: اکبرشاهی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال
 درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --