رادیوتراپی و آنکولوژی

تعداد بازدید:۱۷۱۲

دکتر: پریسا رشیدی
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

درجه دانشگاهی: عضو هیئت علمی
فعالیت اجرایی: --

دکتر: آذین احمری
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتر: علی آرش انوشیروانی
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی
درجه دانشگاهی: عضو هیئت علمی