آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دستورالعمل تریاژ انبوهدستورالعمل ها
«بایگانی پرونده¬های بیماران»فرآیندها
کتابچه ی شرح وظایف کادر پرستاریکتابچه ها
«پیگیری پرونده آسیب دیده»فرآیندها
«پیگیری پرونده¬های مفقود شده»فرآیندها
دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده -تسکین درددستورالعمل ها
مواجهه شغلیفرآیندها
کتابچه بهداشت محیط بیمارستانکتابچه ها
کتابچه تریاژ بیمارستانی در بلایاکتابچه ها
«بازیابی پرونده بیمار»فرآیندها
دستورالعمل اعزام و انتقال بین بیمارستانیدستورالعمل ها
دستورالعمل قانون ارتقای بهره وریدستورالعمل ها
تعبیه صحیح لوله تراشهفرآیندها
جداسازی بیمار از ونتیلاتورفرآیندها
ساکشن کردن بیمارفرآیندها
علائم عفونتفرآیندها
گاواژ بیمارفرآیندها
کتابچه حقوق گیرنده خدمتکتابچه ها
فرآیند «پذیرش و تعیین تکلیف بیماران سرپایی»فرآیندها
دستورالعمل مدیریت مواجهه با سوزن آلوده و بیماران HIVدستورالعمل ها۰۴ مهر ۱۳۹۰