نظرسنجی شماره ۲

به نظر شما نگرانی از تامین آینده فرزندان، در فرزندآوری موثر است.