روز جهانی بیماری های مشترک دام و انسان

تاریخ برگزاری : ۱۳ تیر ۱۳۹۹ سلامت