مراکز سلامت

ردیفنام مرکز شماره
4مرکز جامع سلامت روستایی آقداش35634797
3مرکز جامع سلامت روستایی استوه35633300
6مرکز جامع سلامت روستایی اناج35644232
9مرکز جامع سلامت روستایی دهچال35632356
10مرکز جامع سلامت روستایی دیزآباد
7مرکز جامع سلامت روستایی سوزان58328441
5مرکز جامع سلامت روستایی مهر سفلی58323652
2مرکز جامع سلامت شهری جاورسیان35642502
1مرکز جامع سلامت شهری خنداب35623797
8مرکز جامع سلامکت روستایی دهنو35622144
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.