مراکز سلامت

ردیفنام مرکز شماره
10مرکز جامع سلامت روستایی دیزآباد
8مرکز جامع سلامکت روستایی دهنو35622144
1مرکز جامع سلامت شهری خنداب35623797
9مرکز جامع سلامت روستایی دهچال35632356
3مرکز جامع سلامت روستایی استوه35633300
4مرکز جامع سلامت روستایی آقداش35634797
2مرکز جامع سلامت شهری جاورسیان35642502
6مرکز جامع سلامت روستایی اناج35644232
5مرکز جامع سلامت روستایی مهر سفلی58323652
7مرکز جامع سلامت روستایی سوزان58328441
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.