حذف اضطراری نیمسال اول ۹۸

تاریخ برگزاری : ۱۷ آذر ۱۳۹۸ تقویم تحصیلی

تقویم نیمسال اول 99-98

    عنوان

       از تاریخ           

        تا تاریخ               

       انتخاب واحد

    98/6/16

98/6/22

شروع کلاسها

98/6/23

حذف و اضافه

 98/7/6

98/7/7

حذف اضطراری

98/9/17

98/9/17

پایان کلاس ها

98/10/19

زمان برگزاری امتحانات

  98/10/21  

98/11/3