شرح وظایف (پژوهشی)

شرح وظایف (پژوهشی)

معاونت پژوهشی دانشکده
معاونت پژوهشی دانشکده با ساختاری که شامل شورای پژوهش دانشکده و کارشناسان حوزه پژوهش است، پل ارتباطی دانشکده با معاونت پژوهشی دانشگاه است و انجام فعالیتهای ذیل را جهت پشتیبانی و ارتقای فعالیتهای پژوهشی دانشکده بر عهده دارد.

شرح وظایف:
- تدوین برنامه های مربوط به حوزه پژوهش
- تهیه و تدوین و بازنگری آیین نامه های مختلف پژوهشی دانشکده
-ا صلاح قوانین و مقررات پژوهشی در راستای بکارگیری سیاستهای تشویقی به منظور ایجاد انگیزه و محیط مشوق برای اعضاء هیات علمی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی
- بررسی و تصویب نهایی طرح های پژوهشی اعضاء هیات علمی و مربیان آموزشی و ارایه به شورای پژوهشی دانشگاه مطابق آیین نامه‌ها و ضوابط مربوطه دانشگاه
 - بررسی و تصویب نهایی پروپوزال پایان نامه های دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده و ارایه به شورای پژوهشی دانشگاه مطابق آیین نامه‌ها و ضوابط مربوطه دانشگاه
-  تصویب نهایی اولویتهای پژوهشی پیشنهادی توسط گروههای آموزشی با توجه به رفع معضلات جامعه از طریق پژوهش های کاربردی و بنیادی
- هدایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص اجرای پایان نامه‌های مبتنی بر نیاز جامعه با توجه به اولویتهای پژوهشی
 -تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های سالانه حوزه پژوهش از جمله جلسات پژوهشی با حوزه معاونت دانشگاه
-بررسی و پیگیری مسائل ارجاع شده از سوی شورای پژوهشی یا معاون پژوهشی دانشگاه
- دریافت گزارش پیشرفت کار از کارشناسان واحد پژوهشی با توجه به فعالیتهای تعیین شده و جدول زمانی آن
- بررسی و تایید آمار و اطلاعات تهیه شده در واحد پژوهش و ارائه آن به مسوولین ذیربط
- شرکت فعال در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته‌های مربوط به بررسی طرح¬های پژوهشی
- فراهم کردن زمینه اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و امور ابلاغ شده توسط معاون پژوهشی دانشگاه و مدیریت های زیر مجموعه
- نظارت بر روند صحیح اجرای طرح های پژوهشی
- تسهیل شرایط و ترغیب اعضای هیات علمی جهت همکاری در طرحهای پژوهشی بین‌المللی 
- پایش و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی
- برنامه ریزی و فراهم سازی زمینه برگزاری کارگاه های توانمند سازی پژوهشی
- برنامه ریزی و بسترسازی جهت برگزاری همایش های علمی
-تسهیل شرایط و تشویق اعضاء هیات علمی جهت طراحی و مشارکت در مگاپروژه ها از جمله ثبت نظام مند بیماریها و پیامد های سلامت در سطح استانی، ملی و بین المللی
- تسهیل شرایط و تشویق اعضاء هیات علمی جهت طراحی و مشارکت در طرحهای فناورانه و تاسیس شرکتهای دانش بنیان
 -ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی به تالیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی، ایجاد امکانات شرایط لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی
-ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی جهت شرکت در همایش های علمی داخل و خارج کشور و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت حصول این امر طبق مقررات
-ترغیب و تشویق دانشجویان جهت مشارکت فعال درطراحی، تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی مبتنی بر نیازهای جامعه با هدف تربیت پژوهشگران جوان
-تسهیل شرایط برای برقراری ارتباط بین اعضای هیات علمی دانشکده با همکاران سایر دانشکده ها جهت تدوین طرحهای میان رشته ای و ارایه آن به هسته های پژوهشی
-فراهم سازی شرایط برای برقراری ارتباط بین اعضای هیات علمی دانشکده (بر اساس گرایشهای پژوهشی آنان ) و دانشجویان جهت طراحی و اجرای طرحهای پژوهشی
شورای پژوهشی دانشکده
این شورا متشکل از اعضای محترم هیات علمی می باشند که به ریاست معاون پژوهشی دانشکده مطابق با برنامه زمانبندی شده تشکیل و برنامه ها و آیین نامه ها و مقررات فعالیت های پژوهشی را تدوین و تصویب می نماید.

 

کلید واژه ها: شورای پژوهشی دانشکدهشرح وظایفدانشکده پرستاری اراک

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۱۴۱