کمیته دانشجویی توسعه

 

 

اعضاء کمیته دانشجویی توسعه دفتر توسعه آموزش EDO

دکتر فاطمه گنجه

دکتری تخصصی پرستاری

آقای کورش رضایی 

کارشناس ارشد پرستاری

آقای هادی جعفری منش

کارشناس ارشد پرستاری

کلید واژه ها: کمیته دانشجویی توسعهدفتر توسعه آموزشدانشکده پرستاری اراک

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۸۲