لیست رابطین برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک

ردیفنامنام خانوادگیمحل خدمتشماره تماستوضیحات
13اکرممرادی فراهانیطب سنتی--
17حامدرضاعابدیپدافند غیر عامل--
5رضاسپهری پویامعاونت تحقیفات--
16روح الهکامیابمدیریت گزینش--
10سعیدباریکامعاونت درمان--
1شاهینصارمیمعاونت آموزش--
3شرارهخزاعیمدیریت بازرسی--
9عاطفهعلینقیانامور اجتماعی--
8فاطمهصادقیمدیریت حقوقی--
14فاطمهخلیلیمعاونت غذا و دارو--
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.