لیست رابطین برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک

ردیفنامنام خانوادگیمحل خدمتشماره تماستوضیحات
10سعیدباریکامعاونت درمان--
3شرارهخزاعیمدیریت بازرسی--
14فاطمهخلیلیمعاونت غذا و دارو--
5رضاسپهری پویامعاونت تحقیفات--
8فاطمهصادقیمدیریت حقوقی--
1شاهینصارمیمعاونت آموزش--
4نفیسهصالحیپرستاری--
12نگارصالحیروابط عمومی--
17حامدرضاعابدیپدافند غیر عامل--
9عاطفهعلینقیانامور اجتماعی--
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.