لیست رابطین برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک

ردیفنامنام خانوادگیمحل خدمتشماره تماستوضیحات
9عاطفهعلینقیانامور اجتماعی--
12نگارصالحیروابط عمومی--
13اکرممرادی فراهانیطب سنتی--
2مریممحسنی فردمدیریت اورژانس پیش بیمارستانی--
3شرارهخزاعیمدیریت بازرسی--
7منیرگودرزیمدیریت حراست--
8فاطمهصادقیمدیریت حقوقی--
16روح الهکامیابمدیریت گزینش--
1شاهینصارمیمعاونت آموزش--
11ناهیدچزائی شراهیمعاونت بهداشت--
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.