آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آئین نامه اجرایی ماده (۳۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص پذیرش دانشجوی خارجیآئین نامه ها
آئین نامه اجرایی ماده (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اعتبارات پژوهشیآئین نامه ها
آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهآئین نامه ها
آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوریآئین نامه ها
آئین نامه داخلی هیات امناء دانشگاهآئین نامه ها
آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههاآئین نامه ها
آئین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهای مردمی مصوبآئین نامه ها
آیین نامه اداری ،استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابستهآئین نامه ها
آیین نامه اداری استخدامی غیر هیات علمیآئین نامه ها
آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذبآئین نامه ها
آیین نامه ساختار وتشکیلات دانشگاه علوم پزشکیآئین نامه ها
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشورآئین نامه ها
آیین نامه مهندسی مشاغل و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکیآئین نامه ها
کتاب آئین نامه (مجموعه)آئین نامه ها