آیین نامه‌ها و فرم‌ها- برنامه عملیاتی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
upload movieویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
راهنمای کاربری استفاده از سامانه پایش برنامه عملیاتیمطالب آموزشی
فرایند تدوین برنامه عملیاتیمطالب آموزشی
معرفی امکانات سامانه پایش برنامه عملیاتیمطالب آموزشی
نحوه محاسبات سامانه پایش برنامه عملیاتیمطالب آموزشی
نظارت و تدوین برنامه عملیاتی در راستای سیاستهای کلی هیات امناءمطالب آموزشی
معرفی امکانات سامانه پایش برنامه عملیاتیمطالب آموزشی
LOG INویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
cartable faliatویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
بروشور آموزشی پایش برنامه عملیاتیمطالب آموزشی
takhsisویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
searchویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
Dashboardویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
PDFویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
elanویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
Captchaویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
Massengerویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۸شیوه نامه تدوین و پایش
میزان تحقق برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۷برنامه عملیاتی دانشگاه
میزان تحقق برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۸برنامه عملیاتی دانشگاه