آیین نامه‌ها و فرم‌ها- برنامه عملیاتی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
Captchaویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
cartable faliatویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
Dashboardویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
elanویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
LOG INویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
Massengerویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
PDFویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
searchویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
takhsisویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
upload movieویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
بروشور آموزشی پایش برنامه عملیاتیمطالب آموزشی
چارچوب مستندسازی اقداماتفرم ها
راهنمای کاربری استفاده از سامانه پایش برنامه عملیاتیمطالب آموزشی
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۴شیوه نامه تدوین و پایش
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۵شیوه نامه تدوین و پایش
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۵ فصل دومشیوه نامه تدوین و پایش
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۶شیوه نامه تدوین و پایش
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۷شیوه نامه تدوین و پایش
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۸شیوه نامه تدوین و پایش
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۹شیوه نامه تدوین و پایش