آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههاآئین نامه ها
کتاب آئین نامه (مجموعه)آئین نامه ها
آئین نامه داخلی هیات امناء دانشگاهآئین نامه ها
آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهآئین نامه ها
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورسایر قوانین
قانون تشکیل هیات امناء و اعضاء هیات امناء دانشگاههاسایر قوانین
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایرانقانون برنامه پنج ساله توسعه
قانون بودجه سال ۱۳۹۵قانون بودجه۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
قانون بودجه سال ۱۳۹۶قانون بودجه۲۵ اسفند ۱۳۹۵
قانون بودجه سال ۱۳۹۷قانون بودجه۲۶ اسفند ۱۳۹۶
قانون بودجه سال ۱۳۹۸قانون بودجه۲۶ اسفند ۱۳۹۷
قانون بودجه سال ۱۳۹۹قانون بودجه۲۶ اسفند ۱۳۹۸
قانون بودجه سال ۱۴۰۰قانون بودجه۲۶ اسفند ۱۳۹۹
قانون بودجه سال ۱۴۰۱قانون بودجه۲۵ اسفند ۱۴۰۰
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵قانون بودجه۰۴ خرداد ۱۳۹۵
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶قانون بودجه۰۵ فروردین ۱۳۹۶
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷قانون بودجه۱۵ فروردین ۱۳۹۷
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸قانون بودجه۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹قانون بودجه۳۱ فروردین ۱۳۹۹
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰قانون بودجه۲۵ فروردین ۱۴۰۰