آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
Massengerویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
میزان تحقق برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۸برنامه عملیاتی دانشگاه
میزان تحقق برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۷برنامه عملیاتی دانشگاه
میزان تحقق برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۶برنامه عملیاتی دانشگاه
آئین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهای مردمی مصوبآئین نامه ها
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشورآئین نامه ها
آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوریآئین نامه ها
آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذبآئین نامه ها
آیین نامه اداری استخدامی غیر هیات علمیآئین نامه ها
آیین نامه اداری ،استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابستهآئین نامه ها
آئین نامه اجرایی ماده (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اعتبارات پژوهشیآئین نامه ها
آئین نامه اجرایی ماده (۳۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص پذیرش دانشجوی خارجیآئین نامه ها
آیین نامه مهندسی مشاغل و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکیآئین نامه ها
آیین نامه ساختار وتشکیلات دانشگاه علوم پزشکیآئین نامه ها
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۴۰۱شیوه نامه تدوین و پایش
upload movieویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
cartable faliatویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
LOG INویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
takhsisویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۴۰۰شیوه نامه تدوین و پایش