آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
Captchaویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
cartable faliatویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
Dashboardویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
elanویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
LOG INویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
Massengerویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
PDFویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
searchویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
takhsisویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
upload movieویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
آئین نامه اجرایی ماده (۳۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص پذیرش دانشجوی خارجیآئین نامه ها
آئین نامه اجرایی ماده (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اعتبارات پژوهشیآئین نامه ها
آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهآئین نامه ها
آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوریآئین نامه ها
آئین نامه داخلی هیات امناء دانشگاهآئین نامه ها
آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههاآئین نامه ها
آئین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهای مردمی مصوبآئین نامه ها
آیین نامه اداری ،استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابستهآئین نامه ها
آیین نامه اداری استخدامی غیر هیات علمیآئین نامه ها
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی مصوب ۱۳۹۴.۱۲.۱۸مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی