برگزاری امتحانات

تاریخ برگزاری : ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
تاریخ پایان برگزاری : ۰۵ تیر ۱۳۹۹
تقویم آموزشی