حذف اضطراری

تاریخ برگزاری : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ پایان برگزاری : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
تقویم آموزشی