بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو

تاریخ برگزاری : ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
تاریخ پایان برگزاری : ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
تقویم آموزشی