آئین نامه ها و فرم ها

آئین نامه های مربوط به استعدادهای درخشان  

آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز واستعداد درخشان به مقاطع بالاتر

آئین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی وجشنواره های دانش آموزی در رشته های علوم پزشکی  

آئین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر 

آئین نامه احراز استعدادهای برتر ونخبگی  

آئین نامه تسهیلات آموزشی - پژوهشی ورفاهی ویژه استعدادهای درخشان  

رهنمودهای مقام معظم رهبری در رابطه با استعدادهای درخشان

قطعنامه گردهمایی استعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزشکی

آئین نامه تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

اصلاح ماده 3 آئین نامه  تسهیلات آموزشی , پژوهشی ورفاهی ویژه استعدادهای درخشان

آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز واستعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

بیست وچهارمین جشنواره بین المللی  خوارزمی 

دستورالعمل نحوه تخصیص امتیازات به ابداعات واختراعات واکتشافات

جشنواره بین المللی خوارزمی

راهنمای ثبت اختراعات در ایران

آئین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان

آئین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه 

تسهیلات  آموزشی - پژوهشی ورفاهی ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان 

المپیادهای علمی دانشجویان علوم پزشکی

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۹۱