اساتید هیئت علمی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی: دکتر زهره عنبری
شماره تماس :33682024-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :293
آدرس cv1
آدرس cv2
دکتر رحمت اله جدیدی
شماره تماس :33682024-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :293
آدرس cv1
آدرس cv2
دکتر سعید امینی
شماره تماس :33682024-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :293
آدرس cv1
آدرس cv2

 

آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۷۴۱