اساتید هیئت علمی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیر محترم گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی: دکتر زهره عنبری
شماره تماس :33682024-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :293
آدرس cv1
آدرس cv2
استاد محترم گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی: دکتر رحمت اله جدیدی
شماره تماس :33682024-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :293
آدرس cv1
آدرس cv2
استاد محترم گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی: دکتر سعید امینی
شماره تماس :33682024-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :293
آدرس cv1
آدرس cv2

 

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۴۸