بایگانی

 

   مسئول بایگانی دانشکده بهداشت و توانبخشی : آقای مجید زرین دوست

   شماره تماس : 33682020     

   شماره داخلی : 273

 

   شرح وظایف مسئول بایگانی

 • حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد ، مدارک  مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده.
 • مراقبت از افشای محتوای نامه ها، اسناد و مدارک اداری، خودداری از تحویل پرونده ها، اسناد ، مدارک و مکاتبات اداری به غیر یاواحدها بدون کسب اجازه از مقام مسؤول یا مافوق.
 • پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.
 • تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق.
 • صورت برداری، طبقه بندی، کد گذاری و بایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوط و نیاز واحدهای ذیربط.
 • بازبینی ضمائم نامه های وارده و صادره.
 • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در رایانه یا دفاتر مربوطه.
 • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان.
 • تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها.
 • تهیه گزارشات مورد نیاز برای مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۹۷