آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته

 

آشنایی با برخی از آئین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ناپیوسته

(مصوب جلسه 339 شورای عالی برنامه ریزی اردیبهشت ماه 1376)

تعاریف : در این آئین نامه تعاریف زیر پذیرفته شده است .

دانشکده :

دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که در رده خاصی از علوم فعالیت دارد.

گروههای آموزشی :

گروه آموزشی واحدی از یک دانشکده یا یک دانشگاه است که در یک رشته خاص یا چند رشته متجانس فعالیت دارد.

اداره آموزش :

منظور از اداره آموزش یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی, انتخاب واحد, انجام امتحانات , ‌جمع آوری نمرات واعلام نتایج را برعهده دارد.

فصل اول : ‌نام نویسی

ماده 3 ) دانشجو موظف است در هر نیمسال , در زمانی که دانشگاه اعلام می کند, برای ادامه تحصیل وانتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه, ‌در یک نیمسال, به منزله انصراف از تحصیل است. در صورت تاخیر و یا عذر موجه , حق انتخاب واحد وادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد.

فصل دوم : نظام آموزشی تعریف واحد

ماده 5 ) آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی برنظام واحدی است. در نظام واحدی, ارزش هر درس یاتعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس, به همان درس محدود است. هر واحد درس , مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورتنظری 17 ساعت, عملی (یا آزمایشگاهی) 34 ساعت, کارگاهی ( یا عملیات میدانی) 51 ساعت, کارآموزی و کارورزی (یا کار درعرصه) 68 ساعت, در طول یک نیمسال تحصیلی ( یا دوره تابستانی) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود. در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن, توسط استاد مربوط تعیین می شود.

 فصل سوم : واحدهای درسی وطول مدت تحصیل تعداد واحدها

ماده 10 ) دوره های کارشناسی ناپیوسته : بین 68 تا 72 واحد

تعداد واحد انتخابی در نیمسال تحصیلی

ماده 11 ) هر دانشجو می تواند در هرنیمسال حداق 12 واحد و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 3 : اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

طول دوره

ماده 13) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و در دوره کارشناسی پیوسته 6 سال است. درصورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره و در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.

فصل چهارم : حضور و غیاب حضور در جلسات درس

ماده 14 ) حضور در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است وساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 17/4 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند, درغیراینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

ماده 15) غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحانات آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد.

 فصل پنجم : حذف اضافه

ماده 17 ) دانشجو می تواند در هرنیمسال تحصیلی, فقط در مهلتی کمتر ازدوهفته, پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید, مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.

حذف اضطراری

ماده 18) درصورت اضطرار, دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده, فقط یکی از درسهای نظری خود را با تائید گروه آموزشی مربوط حذف کند, مشروط بر آنکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نباشد.

فصل ششم : ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

معیارهای ارزیابی

ماده 21 ) معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجودرهر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می شود.

ماده 22) حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است. دانشجویی که در هریک از دروس الزامی مردود شود, در اولین فرصت , ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.

ماده 26 ) در پایان هر نیمسال تحصیلی, میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی , میانگین کل نمرات دانشجو, محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.

مشروطی

ماده 27) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد, درغیراینصورت , نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد, بصورت مشروط خواهد بود.

اخراج دانشجوی مشروط

ماده 29) درصورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی, اعم از متوالی یا متناوب , کمتر از 12 باشد درهر مرحله ای که باشد,‌ از ادامه تحصیل محروم می شود.

فصل هفتم : مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

ماده 33 ) دانشجو می تواند در هریک از دور های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای 2 نیمسال متوالی با متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره : مدت مرخصی تحصیلی, جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

فصل نهم : دانشجوی مهمان

ماده 52 ) هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی, یا دو نیمسال در دوره کارشناسی, ‌در یک دانشگاه بطور تمام وقت, ‌بصورت مهمان تحصیل کند. در هر حال نباید تعداد دروسی را که دانشجو بصورت مهمان (چه بصورت تمام وقت و چه بصورت تک درس) در یک یا چند دانشگاه گذرانده است, ‌از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.

فصل دوازدهم : فراغت از تحصیل

ماده 64 ) دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و  پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد, فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.

ماده 65 ) ‌میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل, باید حداقل 12 باشد, تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند. درصورتی که میانگین نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد، می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درس هایی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی (‌در دوره کاردانی) و 2 نیمسال تحصیلی ( در دوره کارشناسی) مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند، تا میانگین کل خود را جبران نماید. در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه برنمرات قبلی، درکارنامه دانشجوثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.

 

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۱۴