کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۱۴۵

اهم آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

مصوبه نهایی جلسه 43 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 15/8/89

فصل سوم 
واحدهای درسی 
ماده 7) تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد با احتساب پایان نامه بر حسب رشته حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است. 
ماده 8) تعداد  واحد پایان نامه کارشناسی ارشد برای همه رشته ها بین 4 تا 10 واحد درسی میباشد. 
ماده 9) دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین 8 تا 14 واحد درسی انتخاب نماید. 
فصل چهارم  
حضور وغیاب 
ماده  10) حضور دانشجو در تمامی برنامه ها الزامی است غیبت دانشجو در هر درس نظری از 17/4، عملی و آزمایشگاهی از 17/2 و کارگاهی ، کارآموزی و کار ورزی از 10/1 مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند. در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب میشود. 
 ماده 11) غیبت غیر موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر برای آن درس است. 

فصل پنجم
ارزشیابی 
ماده 12) حداقل نمره قبولی در هر درس اختصاصی اجباری و اختصاصی اختیاری 14 از 20 و برای دروس کمبود و  جبرانی 12 از 20 است. چنانچه نمره  دانشجو کمتر از این مقدار باشد باید آن درس را تکرار نماید.
ماده13) میانگین نمرات دروس دانشجو در دوره کارشناسی ارشد در هر نیمسال نباید از 14 کمتر باشد 
 تبصره 1- اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم میشود. 
 فصل ششم
طول دوره 
ماده 14) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال است .
چنانچه دانشجو در این مدت نتواند دروس دوره را با موفقیت بگذراند و پایان نامه خود را تکمیل و از آن دفاع نماید از ادامه تحصیل محروم می شود .
ماده 15) در صورتیکه دانشجو بدون کسب موافقت موسسه حتی برای یک نیمسال ترک تحصیل نماید از ادامه تحصیل محروم میشود. 
ماده 16) دانشجو میتواند حداکثر برای یک نیمسال تحصیلی از مرخصی تحصیلی استفاده کند. 
تبصره 2- مدت مرخصی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب میشود. 
ماده 17) دانشجویی که تمایل به انصراف داشته باشد  باید درخواست انصراف خود را کتباً به دانشکده تسلیم نماید و این دانشجو مجاز است فقط برای یک نوبت حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تحصیلی تقاضای انصراف خود را پس بگیرد و آن نیمسال جزء مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود . پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد. 
فصل هفتم 
پایان نامه 
ماده 19) تهیه پایان نامه بخشی از دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق و تتبع بپردازد. 
ماده 20) دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول وقبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را  با نظر استاد راهنما انتخاب کند و به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برساند.
ماده 21) استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه از میان اعضای هیات علمی دانشگاه تعیین می گردد.
ماده 23) به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده یک یا دو نفر از اعضای هیات علمی و یا از صاحب نظران و محققان برجسته ، مرتبط با موضوع پایان نامه می توانند به عنوان استاد مشاور تعیین شوند.
ماده 25) هیات داوران در پایان جلسه دفاعیه پس از شور و بررسی در خصوص اصالت و صحت پایان نامه نمره آن را با تاکید بر درجه به شرح زیر سطح بندی می نماید:
نمره                درجه
از 5/18 تا 20       عالی 
از 17تا 49 /18     بسیار خوب 
از 5/15تا 99/16   خوب 
از 14 تا 49/15     قابل قبول 
از 14 کمتر          غیر قابل قبول 
تبصره 2-کسب درجه عالی به شرطی می باشد که دانشجو نویسنده مقاله ای از موضوع پایان نامه در مجلات معتبر علمی پژوهشی خارجی و یا گروه یک ایندکس شده داخلی بر اساس تقسیم بندی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع باشد .
 ماده26) دانشجو پس از انتخاب پایان نامه تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده است . موظف است براساس تقویم دانشگاهی در نیمسال های بعد نیز برای آن ثبت نام نماید. در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ، وارد کارنامه دانشجو می شود و در میانگین نیمسال و میانگین کل نمرات او منظور خواهد شد.
ماده 27) در صورتی که پایان نامه ، از نظر هیات داوران ، غیر قابل قبول تشخیص داده شود ، دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند ، پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیات داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید . دانشجویی که در حداکثر مدت مجاز تحصیل نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کند از تحصیل محروم می شود و مدرکی دریافت نمی کند.
فصل هشتم 
 سایر مقررات 
ماده 28)  انتقال و تغییر رشته و جابجایی در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است. 
ماده 29) درصورتی که ارائه برخی از دروس در یک رشته و در یک زمان  معین در دانشگاه مبدا ممکن نباشد دانشجو میتواند  آن دروس را با موافقت استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در دانشگاه یا دانشکده دیگری که مجری دوره است به صورت میهمان  بگذراند در این صورت کسب موافقت دانشگاه مقصد ضروری است و تعداد واحد های درسی دانشجو میهمان در یک دانشگاه نباید از نصف واحد های آموزشی دوره تجاوز نماید . 
فصل نهم

فراغت از تحصیل
ماده 31) میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد در غیر این صورت از دریافت مدرک کارشناسی ارشد محروم می شود .
تبصره - دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحد های درسی دوره و قبولی پایان نامه، میانگین کل نمرات او از 14 کمتر باشد ، در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد می تواند تا 14 واحد از دروس اختصاصی اجباری را که در آن ها نمره کمتر از 14 گرفته است را فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل فارغ التحصیل شود . دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند یا علیرغم استفاده از این فرصت ، میانگین کل خود را جبران ننماید از ادامه تحصیل محروم مانده و مدرکی دریافت نمی نماید.

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۷