معرفی کارکنان

Jane

جناب آقای ابراهیم صالحی

مسئول نقلیه دانشکده بهداشت

شماره تماس :33662024-086

شماره داخلی :

Mike

جناب آقای داوود داوودآبادی

مسئول کارگزینی دانشکده بهداشت

شماره تماس :33662024-086

شماره تماس داخلی :

John

جناب آقای مجید رمضانی

مسئول خدمات دانشکده بهداشت

شماره تماس :33662024-086

داخلی:

John

جناب آقای مجتبی باقری

مسئول حسابداری دانشکده بهداشت

شماره تماس :33662024-086

شماره تماس داخلی :

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۶۹