معرفی کارکنان واحد امور عمومی

تعداد بازدید:۱۷۵۵
Mike

جناب آقای داوود داوودآبادی

مسئول کارگزینی دانشکده بهداشت

شماره تماس :33662024-086

شماره تماس داخلی : 

John

جناب آقای مجید رمضانی

مسئول خدمات و نقلیه دانشکده بهداشت

شماره تماس :33662024-086

داخلی: 276

John

جناب آقای مجتبی باقری

مسئول حسابداری دانشکده بهداشت

شماره تماس :34173510-086

شماره تماس داخلی :

آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹