اساتید مشاور

مسئول اساتید مشاور دانشکده بهداشت: جناب آقای دکتر حامد میرحسینی 

 عضو هیٔات علمی دانشکده بهداشت

ph.d بهداشت محیط

شماره تماس : 086-33682024

لیست اساتید مشاور گروه مهندسی بهداشت محیط

لیست اساتید مشاور گروه مهندسی بهداشت عمومی

لیست اساتید مشاور گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

فرم ویژه دانشجویان اساتید مشاور

آیین نامه استاد راهنما

آیین نامه استاد مشاور 

 

 

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۷۵۷