آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه اعضای هیئت علمی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه اجرایی ارتقاء اعضای هیئت علمیآئین نامه اعضای هیئت علمی
آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی ویرایش نهائی اردیبهشت ۹۱آئین نامه اعضای هیئت علمی
آئین نامه اداری استخدامی اعضاء هیات علمیآئین نامه اعضای هیئت علمی
آئین نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمیآئین نامه اعضای هیئت علمی
آئین نامه ارزیابی فعالیتهای نوآوری(دانش پژوهی)آئین نامه اعضای هیئت علمی
آئین نامه تسهیلات فرزندان اعضاء هیات علمیآئین نامه اعضای هیئت علمی
آئین نامه اجرایی استفاده از دوره فرصت مطالعاتیآئین نامه اعضای هیئت علمی
نحوه امتیاز دهی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمیآئین نامه اعضای هیئت علمی
دستورالعمل ارتقاء سالیانه اعضای هیئت علمیآئین نامه اعضای هیئت علمی
مقررات آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسیآئین نامه اعضای هیئت علمی
نحوه امتیازدهی فعالیت آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمیآئین نامه اعضای هیئت علمی
آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمیآئین نامه اعضای هیئت علمی