حذف اضطراری

تاریخ شروع : ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

محل برگزاری : دانشکده پزشکی