آزمون پذیرش رشته های تخصصی پزشکی ( دستیاری پزشکی )

تاریخ برگزاری : ۰۵ تیر ۱۳۹۹ امتحانات جامع