آزمون پذیرش دکترای تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی

تاریخ برگزاری : ۲۵ تیر ۱۳۹۹
تاریخ پایان برگزاری : ۲۷ تیر ۱۳۹۹
امتحانات جامع