ترفیع هیئت علمی

نام فرآیند: ترفیع اعضای هیئت علمی

نام واحد: واحد تحقیق و توسعه (EDO)

تامین کنندگان:هیئت ممیزه-کمیته ترفیع- واحد تحقیق و توسعه

مشتریان: اعضای هیئت علمی پایه و بالینی

هدف: ترفیع اعضای هیئت علمی به صورت سالانه و هر چند سال یکبار

مسئول واحد: واحد تحقیق و توسعه (واحد ارتقاء و ترفیع)

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۴۲