نظرسنجی اجرای کوریکولوم

تعداد بازدید:۹۵۴

نام فرآیند: نظرسنجی از دانشجویان در خصوص نحوه اجرای کوریکولوم

نام واحد: واحد تحقیق و توسعه (EDO)

تامین کنندگان:معاونت آموزشی- واحد تحقیق و توسعه

مشتریان: گروه های آموزشی-دانشجویان

هدف:بررسی و بهبود نحوه اجرای کوریکولوم

مسئول واحد: واحد تحقیق و توسعه

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷