بررسی انطباق اجرای کوریولوم

تعداد بازدید:۸۵۹

ام فرآیند: بررسی انطباق اجرای کوریکولوم با استاندارد

نام واحد: واحد تحقیق و توسعه (EDO)

تامین کنندگان:معاونت آموزشی- واحد تحقیق و توسعه

مشتریان: گروههای آموزشی-دانشجویان

هدف:بررسی و کنترل انطباق اجرای کوریکولوم با استاندارد

مسئول واحد: واحد تحقیق و توسعه

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷