بررسی طرح درس اساتید

نام فرآیند: بررسی طرح درس اساتید

نام واحد: واحد تحقیق و توسعه (EDO)

تامین کنندگان:مدیرگروه-شورای آموزشی- واحد تحقیق و توسعه

مشتریان: اعضای هیئت علمی پایه و بالینی

هدف:بروز رسانی طرح درس اساتید

مسئول واحد: واحد تحقیق و توسعه

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۲۹