روز جهانی اهداء کنندگان خون

تاریخ برگزاری : ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ سلامت