فرم نظر سنجی عملکرد کارکنان دانشکده پیراپزشکی

عنوان فرم
 • 0
 • نام کارشناس*نام کامل
  1
 • میزان تعهد وحس مسئولیت پذیری ایشان را چگونه ارزیابی می کنید ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  2
 • مقطع تحصیلی پیگیری وجدیت ایشان در امور محوله راچگونه ارزیابی می کنید ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  3
 • در صورت عدم حضور ،پاسخگویی همکار ایشان ، در چه سطحی است ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  4
 • نحوه اطلاع رسانی در مورد مقررات آموزشی را چگونه ارزیابی می نمانید ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  5
 • رفتار ، احترام وپاسخگویی ایشان در چه حدی است ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  6
 • حضور مرتب ایشان در چه سطحی است ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  7
 • سرعت عمل ومیزان ارزش به زمان ، متناسب با در خواست راچگونه ارزیابی می کنید ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  8
 • نظم، دقت ودلسوزی ایشان در چه سطحی است ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  9
 • برگزاری تعداد جلسات کلاسها از احاظ رعایت حد نصاب قانونی چگونه است ؟ (در دانشکده مربوطه )*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  10
 • امنیت وسلامت امتحانات برگزار شده را چگونه ارزیابی می کنید ؟ (در دانشکده مربوطه )*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  11
 • چنانچه نظر خاصی دارید در این قسمت تایپ نمائید .*توضیح بیشتر
  12