پرسشنامه رضایت شغلی

عنوان فرم
 • 0
 • سن*نام کامل
  1
 • جنس*نام کامل
  2
 • نوع سمت*نام کامل
  3
 • 1- من فکر میکنم درازای کاری که انجام میدهم حقوق منصفانه ای دريافت می کنم.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  4
 • 2- درکار من امکان ارتقای شغلی بسیار کم است.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  5
 • 3- ناظرکار من درکارش از صلاحیت کامل برخوردار است.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  6
 • 4- از مزايای جانبی که دريافت میکنم راضی نیستم.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخاف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  7
 • 5- وقتی کارم را خوب انجام میدهم بطورشايسته ای از من قدردانی مي شود.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  8
 • 6- درشغل من بسیاری از مقررات و برنامه ها مانع ازآن مي شوند که کار به خوبی انجام گیرد.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  9
 • 7-من افرادی را که با آنها کار میکنم دوست دارم.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  10
 • 8- گاهی اوقات احساس میکنم کارمن بیهوده است.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  11
 • 9- تبادل اطلاعات بین بخش های مختلف اين سازمان خوب است.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  12
 • 10- افزايش حقوق بسیار کم و فاصله زمانی بین آنها زياد است.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  13
 • 11-دراين شغل همه کسانی که کارشان راخوب انجام مي دهند از فرصتهای عادلانه ای برای ارتقای شغلی برخوردارند.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  14
 • 12- ناظر کار من نسبت به من منصف نیست.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  15
 • 13- مزايای جانبی که ما دريافت مي کنیم با مزايای اکثرسازمانهای ديگر برابری مي کند.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  16
 • 14- احساس میکنم کاری که من انجام مي دهم مورد قدردانی واقع نمي شود.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  17
 • 15-به ندرت پیش می آيد که روال های اداری باعث شوند که کارکنان نتوانند کارشان را به خوبی انجام دهند.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  18
 • 16- احساس میکنم به دلیل عدم صلاحیت افرادی که با آنها کار میکنم مجبورم کار سنگین تری انجام دهم.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  19
 • 17- من فعالیتهای مربوط به شغل خود را دوست دارم.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  20
 • 18- اهداف اين سازمان برای من روشن نیست.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  21
 • 19- من زمانی که به حقوقی که به من پرداخت مي کنند فکر میکنم، احساس میکنم از سوی اين سازمان مورد قدرنشناسی واقع شده ام.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  22
 • 20-افراد با همان سرعتی که درجاهای ديگر پیشرفت مي کنند در اينجا نیز پیشرفت مي کنند.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  23
 • 21- ناظرکار من نسبت به زير دستانش توجه بسیار کمی نشان مي دهد.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  24
 • 22-مجموع مزايای جانبی که ما دریافت مي کنیم عادلانه است.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  25
 • 23-برای کسانی که در اينجا کارمي کنند پاداش های بسیار کمی در نظر گرفته می شود.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  26
 • 24- حجم کاری که بايد انجام دهم بیش از حدّ است.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  27
 • 25- من از بودن با همکارانم لذت می برم.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  28
 • 26- اغلب احساس مي کنم از آنچه که دراين سازمان مي گذرد آگاهی ندارم.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  29
 • 27- من ازانجام اين کار احساس افتخار مي کنم.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  30
 • 28- ازفرصتهايی که برای افزايش دادن حقوق ماهیانه دراختیاردارم راضی ام.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  31
 • 29- ما از بعضی مزايای جانبی که بايد برخوردار باشیم، برخوردار نیستیم.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  32
 • 30- من ناظر خود را دوست دارم.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  33
 • 31- من در شغلم مجبورم نامه نگاری های بسیار زيادی انجام دهم.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار مخالف
  34
 • 32- من فکر میکنم به تلاشهای من آن گونه که شايسته است پاداش داده نمي شود.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  35
 • 33- من از فرصتهايی که برای ارتقای شغلی دارم راضی ام.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  36
 • 34- درسرکارمن بحث و جدل و مشاجره های زيادی وجود دارد.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  37
 • 35- کار من لذت بخش است.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  38
 • 36- وظايف کاری بطور کامل برای ما شرح داده نمی شوند.*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار مخالف
  مخالف
  کمی مخالف
  کمی موافق
  موافق
  بسیار موافق
  39