مسئول اساتید مشاور

 

مسئول اساتید مشاور

سرکار خانم دکتر فاطمه قهرمانی

مدرک تحصیلی PH.D فیزیک پزشکی

رزومه کاریCV

پست الکترونیکی : f.ghahramani@arakmu.ac.ir

تلفن: 8-34173503  - 086
داخلی 356مسئول استادان مشاور، یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده یا دانشگاه است که وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای استادان مشاور را بشرح ذیل بر عهده دارد:

  • پیشنهاد انتصاب استاد مشاور به اداره آموزش و معاونت آموزشی از بین اعضاء واجد شرایط
  • نظارت بر نحوه فعالیت استادان مشاور
  • تقسیم دانشجویان بین استادان مشاور قبل از انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی
  • تحویل گرفتن برنامه حضور استادان مشاور در هر نیمسال تحصیلی و اطلاع رسانی آن به اداره آموزش
  • جمع بندی فرم گزارش عملکرد تکمیل شده توسط استادان مشاور و ارسال به معاونت آموزشی
  • جمع بندی نتایج ارزیابی عملکرد استادان مشاور که توسط دانشجویان انجام شده است و ارسال به معاونت آموزشی
  • نیاز سنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی استادان مشاور
  • برنامه ریزی جلسات ماهانه با استادان مشاور و معاونت آموزشی
  • اطلاع رسانی کلیه آیین نامه ها و مقررات مربوط به اساتید مشاور

 
برگرفته از آیین نامه استاد راهنمای تحصیلی، شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
 

کلید واژه ها: مسئولاساتید مشاوردانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۸