اعضای دفتر توسعه آموزش ( EDO )

مسئول دفتر: سرکار خانم دکتر فاطمه قهرمانی

مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک پزشکی

آدرس : مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) دانشکده پزشکی بال سبز طبقه اول

کد پستی: 3848176941

تلفن :8-34173503 داخلی 356

پست الکترونیکی : f.ghahramani@arakmu.ac.ir

رزومه کاری(CV)

کارشناس: سرکار خانم مهسا مخلص آبادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مامایی

آدرس : مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) دانشکده پیراپزشکی بال قرمز طبقه اول

کد پستی: 3848176941

تلفن :8-34173503 داخلی 299

کلید واژه ها: اعضاءدفتر توسعه آموزشدانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۸